szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19 Rekrutacja - Wnioski

Wyrusz ze mną w podróż życia. Oprowadzę Cię po mojej wymarzonej szkole. To nie jest trudny wybór. To świetna przygoda ! Takie motto przyświecało uczniom klas: IaLg, 2aT i 2bT w przygotowaniu prezentacji multimedialnej z wiedzy o kulturze.

PO 1 CZERWCA 2020 R. ZOSTANIE UMIESZCZONY DODATKOWY KOMUNIKAT O ZASADACH WPUSZCZANIA DO SZKOŁY I SAL

POBIERZ PLAKAT Z INFORMACJAMI  

I. Przypominamy, że do egzaminu pozostało jeszcze dużo czasu. Proszę go dobrze wykorzystać. Mogą zostać zorganizowane konsultacje. W tej sprawie chętni mogą się zgłaszać do nauczycieli przedmiotu. Telewizje uruchomiły różne programy dla maturzystów.

Podobnie część wydawnictw np. Nowa Era https://www.terazmatura.pl/moja-matura?_ga=2.72949201.319999758.1589728181-62736719.1589728181

II. Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące przeprowadzania  egzaminu maturalnego. Proszę się z nimi zapoznać. 

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów:

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

Zmiana terminu egzaminu ósmoklasisty wpłynęła na przesunięcie terminu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje nowy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Uwzględnia on m.in. nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Nowe zasady przekażemy do publicznej wiadomości, gdy tylko ukażą się nowe przepisy.

wazneKomunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia2020r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020roku

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3.pdf

24.04.2020 minęła 14 rocznica poświęcenia nowo wybudowanego budynku szkoły i sali gimnastycznej. Dzięki staraniom i zaangażowaniu wielu osób, dzisiaj możemy uczyć się w nowoczesnej, dobrze wyposażonej szkole. Niestety panująca obecnie epidemia nie daje nam możliwości pełnego wykorzystania posiadanych zasobów.

wazne1. Informuję, że Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację rozporządzenia, w którym do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Przypominam, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły nauka będzie się odbywać na odległość.
2. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca 2020 roku i potrwają do
29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.
Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.
3. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa
od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany
jest od 17 do 28 sierpnia.
4. W związku z utrzymującą się wysoką liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz na podstawie rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa wśród młodzieży praktyki zawodowe uczniów technikum zostają przeniesione na wrzesień 2020 r. Dlatego przez najbliższe 4 tygodnie uczniowie klas III T będą mieli zajęcia z przedmiotów, które byłyby realizowane w klasie IV (plan zajęć zostanie umieszczony w dzienniku elektronicznym w dniu jutrzejszym)
5. Abiturienci Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Młp. będą mogli odebrać świadectwa ukończenia szkoły we wtorek, a Technikum w poniedziałek. Szczegółowe zasady wydawania świadectw zostaną przekazane w dzienniku elektronicznym przez wychowawców poszczególnych klas.
6. W związku z przedłużeniem przerwy w nauczaniu stacjonarnym, w przyszłym tygodniu
na stronie internetowej szkoły, zostaną umieszczone aneksy do wymagań edukacyjnych
oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych przedmiotów. Będą one, zawierały informacje na temat oceniania podczas nauczania zdalnego oraz zasady wystawiania ocen na koniec roku szkolnego.
Przypominam, że obowiązkiem uczniów jest systematycznie i aktywnie uczestniczyć
w zajęciach oraz wykonywanie zadań zleconych przez nauczycieli. Nie stosowanie się do tych reguł, może mieć negatywny wpływ na uzyskanie promocji do następnej klasy.

 

Antoni Kula
Dyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

wazneInformuję, że na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 26 kwietnia br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. W związku z tym, przedłużone zostaje także kształcenie na odległość. Ponadto wprowadzono zmiany harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Termin egzaminu został przesunięty. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu.


Antoni Kula
Dyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl