Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim

REKRUTACJA
2023

Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki

Prowadzimy nabór na profilach:
Profil matematyczno- fizycznym
Profil biologiczno- chemicznym
Profil humanistycznym

Technikum

Prowadzimy nabór na kierunkach:
Technik informatyk
Technik ekonomista
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Szkoła Branżowa
I stopnia

Prowadzimy nabór na kierunkach:
Mechanik pojazdów samochodowych
Kucharz
Sprzedawca
Cukiernik

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Ukończenie liceum ogólnokształcącego umożliwia zdobycie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, który jest przepustką do ubiegania się o status studenta na uczelniach wyższych.

Absolwenci z wykształceniem średnim, lecz bez zdanego egzaminu maturalnego, mogą podjąć naukę w szkołach policealnych bądź na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

PROFIL MATEMATYCZNO FIZYZNY

PROFIL HUMANISTYCZNY

PROFIL BIOLOGICZNO CHEMICZNY

Profil matematyczno- fizyczny

Rozszerzenia z przedmiotów: matematyka, fizyka, j.angielski

Matematyka pozwala rozwijać umiejętność analitycznego myślenia, systematyczność, dyscyplinę oraz zdolność do wyciągania słusznych wniosków z podanych przesłanek. Dobry matematyk potrafi tworzyć i analizować modele w świecie finansów, w przemyśle czy w ubezpieczeniach.

Fizyka zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem najbardziej fundamentalnych procesów zachodzących w przyrodzie. Tłumaczy jak z fizycznego punktu widzenia działa świat i jakie reakcje w nim zachodzą. Uczenie się jej, daje więc szansę na zrozumienie najbardziej ogólnych i powszechnych praw rządzących funkcjonowaniem otaczającego nas świata oraz na poznanie jego struktury. Po prostu, fizyka pozwala zrozumieć otaczający nas świat.

Szkoła uczestniczy w projektach edukacyjnych ,,Od eksperymentu do wiedzy” oraz „Szkoła profesjonalnych kompetencji zawodowych” w ramach których prowadzone są wykłady i zajęcia laboratoryjne z fizyki na uczelniach wyższych (Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska) oraz kursy z elektrotechniki, a także wycieczki edukacyjne organizowane na terenie całej Polski. Chętni uczniowie w ramach w/w projektów mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych z fizyki odbywających się w szkole. Organizowane są również zajęcia wyrównawcze dla uczniów dążących do nadrobienia zaległości oraz zajęcia poszerzające dla osób chcących rozwijać swoje zainteresowania fizyką.

Profil humanistyczny

Rozszerzenia z przedmiotów: j.polski, historia, j.angielski

Zdawanie historii na egzaminie maturalnym może umożliwić podjęcie studiów między innymi na następujących kierunkach: prawo, socjologia, nauki polityczne, język łaciński i kultura antyczna, dziennikarstwo, filozofia, kulturoznawstwo, archeologia itd…

Znajomość języka angielskiego bardzo ułatwia życie we współczesnej, wielonarodowej rzeczywistości. Jego nauka jest inwestycją w przyszłość.

Język angielski opanował między innymi świat biznesu, handlu oraz nauki, jest najbardziej powszechnym językiem w Unii Europejskiej oraz na świecie i za jego pomocą możemy się skutecznie porozumieć z innymi mieszkańcami Europy i świata.

Znajomość angielskiego na współczesnym rynku pracy jest nieodzowna – tak samo jak umiejętność czytania, i daje większe szanse na znalezienie lepszej, dobrze płatnej pracy w firmie zagranicznej, mającej swoje przedstawicielstwo w Polsce lub pracy za granicą oraz daje możliwość odbycia stażu zagranicznego

Wymóg znajomości języka angielskiego znajdziemy w prawie każdym ogłoszeniu o pracę, jako że coraz więcej instytucji oraz małych lokalnych firm otwiera się na współpracę międzynarodową i w Polsce rośnie ilość firm z kapitałem zagranicznym, w których cała wewnętrzna komunikacja odbywa się w języku angielskim.

Profil biologiczno – chemiczny

Rozszerzenia z przedmiotów: biologia, chemiag, j.angielski

Uczniowie uczący się chemii uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w formie warsztatów z technik laboratoryjnych przez nauczyciela chemii. Co roku biorą udział w cyklicznym seminarium „Wybrane problemy chemii” organizowanym przez Politechnikę Rzeszowską. Odbywają również praktykę w laboratoriach chemicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydziale Biologiczno-Rolniczym.

Absolwent może podjąć dalszą naukę na: kierunkach medycznych i przyrodniczych tj. np. medycyna, inżynieria biomedyczna, stomatologia, położnictwo, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, farmacja, biotechnologia, weterynaria, ochrona środowiska, dietetyka, odnawialne źródła energii, ekologia, ochrona środowiska, rolnictwo, architektura krajobrazu, itp.

W ramach zajęć dodatkowych realizowanych ze środków unijnych organizowane są zajęcia poszerzające wiedzę z biologii. Są one w większości realizowane metodą doświadczenia i eksperymentu. Uczniowie biorą udział w zajęciach realizowanych w naszej szkole a także prowadzonych przez pracowników naukowych UR. W trakcie tych zajęć omawiane są dodatkowo najbardziej złożone problemy współczesnej biologii, anatomii człowieka. Uczniowie mają także możliwość uczestniczyć w wyjazdach naukowych.

TECHNIKUM

Po ukończeniu Technikum uzyskasz szereg dokumentów poświadczających Twoje umiejętności i kwalifikacje:

Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
Świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie (osobne świadectwo dla każdej kwalifikacji) wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie.
Państwowy dyplom technika wydany przez OKE jeśli zdobędziesz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (musisz zdać wszystkie kwalifikacje, jakie są zaplanowane dla Twojego kierunku).
Świadectwo dojrzałości wydane przez OKE (jeśli zdasz egzamin maturalny).

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK EKONOMISTA

Technik informatyk

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Głównym założeniem szkoły jest przygotowanie naszych uczniów jako przyszłych specjalistów do realizacji zadań w zawodzie. Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również otworzyć własną działalność.

Technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych
wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych
projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych
programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych
projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

Technik informatyk znajdzie zatrudnienie nie tylko w firmach informatycznych, ale mają również stanowiska w obsłudze systemów firm różnych branż. Wśród nich mogą być: ośrodki obliczeniowe, instytucje zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, firmy sprzedające sprzęt komputerowy, firmy instalujące oprogramowanie i sieci komputerowe, punkty serwisowe sprzętu komputerowego, wydawnictwa i drukarnie, studia graficzne i dźwiękowe, studia telewizyjne i filmowe, przedsiębiorstwa i instytucje korzystające z komputerów.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

To atrakcyjny zawód, stworzony dla ludzi z pasją, lubiących przygody kulinarne. W sposób profesjonalny przygotowuje młodzież do znalezienia zatrudnienia na rynku pracy. Kształtuje umiejętności związane ze sporządzaniem potraw i napojów oraz organizacją żywienia i usług gastronomicznych.

W naszej szkole uczeń może zdobyć dodatkowe umiejętności uczestnicząc w:
kursach: kuchnie świata, carving owoców i warzyw, baristy
pokazach: kuchni molekularnej
zajęciach kulinarnych „Kreatorzy Samków”, zajęciach z kelnerstwa oraz dietetyki
wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach związanych z branżą gastronomiczną

Absolwent jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług.

Posługuje się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną posiłków. Układa menu codzienne i okolicznościowe.

Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Swoje zadania zawodowe wykonuje w macierzystym zakładzie lub oferuje usługi cateringowe. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu, poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal konsumpcyjnych.

Technik ekonomista

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Technik ekonomista to zawód poszukiwany i dający szerokie możliwości zawodowe. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Współcześni pracodawcy oczekują od absolwentów praktycznych umiejętności związanych z naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych, posługiwaniem się nowoczesną technologią oraz korzystaniem z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem.

Ucząc się w zawodzie technik ekonomista absolwent będzie przygotowany zarówno do podjęcia ciekawej pracy, jak i kontynuowania nauki na kierunkach: ekonomia, zarządzanie i marketing, ekonomika menadżerska, finanse i bankowość, rachunkowość, stosunki międzynarodowe i inne. Ekonomiści znajdują zatrudnienie w każdej jednostce gospodarczej. U nas nauczysz się jak założyć i prowadzić własną firmę z wykorzystaniem aktualnych programów finansowo-księgowych.

Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie w urzędach administracji państwowej i samorządowej, bankach, urzędach skarbowych, instytucjach ubezpieczeniowych, jednostkach samorządu terytorialnego, agencjach celnych, lub poprowadzi własną działalność gospodarczą.

SZKOŁA BRANŻOWA

Uzyskasz wykształcenie zasadnicze branżowe i otrzymasz świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia.
Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikację w (danym) zawodzie.
Jeśli uzyskałeś wykształcenie branżowe i świadectwo ‎potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną w danym zawodzie, otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych to oferta dla tych uczniów, którzy chcą w ciągu trzech lat nauki zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną w dziedzinie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Kształcenie w szkole branżowej I-go stopnia obejmuje zajęcia dotyczące podstaw konstrukcji pojazdów, ich eksploatacji, diagnostyki, naprawy i obsługi. Zawód ten należy do zawodów z przyszłością, które mają związek z rozwojem nowych technologii, nowoczesnego przemysłu. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych.

Mechanik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w: warsztatach i serwisach samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, fabryce samochodów, firmach transportowych posiadających własny serwis, w przemyśle motoryzacyjnym, może otworzyć swój własny warsztat.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych