Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim

REKRUTACJA
2023

Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki

Prowadzimy nabór na profilach:
Profil matematyczno- fizycznym
Profil biologiczno- chemicznym
Profil humanistycznym

Technikum

Prowadzimy nabór na kierunkach:
Technik informatyk
Technik ekonomista
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Szkoła Branżowa
I stopnia

Prowadzimy nabór na kierunkach:
Mechanik pojazdów samochodowych
Kucharz
Sprzedawca
Cukiernik

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Ukończenie liceum ogólnokształcącego umożliwia zdobycie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, który jest przepustką do ubiegania się o status studenta na uczelniach wyższych.

Absolwenci z wykształceniem średnim, lecz bez zdanego egzaminu maturalnego, mogą podjąć naukę w szkołach policealnych bądź na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

PROFIL MATEMATYCZNO FIZYZNY

Więcej informacji

PROFIL HUMANISTYCZNY

Więcej informacji

PROFIL BIOLOGICZNO CHEMICZNY

Więcej informacji

Profil matematyczno- fizyczny

Rozszerzenia z przedmiotów: matematyka, fizyka, j.angielski

Matematyka pozwala rozwijać umiejętność analitycznego myślenia, systematyczność, dyscyplinę oraz zdolność do wyciągania słusznych wniosków z podanych przesłanek. Dobry matematyk potrafi tworzyć i analizować modele w świecie finansów, w przemyśle czy w ubezpieczeniach.

Fizyka zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem najbardziej fundamentalnych procesów zachodzących w przyrodzie. Tłumaczy jak z fizycznego punktu widzenia działa świat i jakie reakcje w nim zachodzą. Uczenie się jej, daje więc szansę na zrozumienie najbardziej ogólnych i powszechnych praw rządzących funkcjonowaniem otaczającego nas świata oraz na poznanie jego struktury. Po prostu, fizyka pozwala zrozumieć otaczający nas świat.

Szkoła uczestniczy w projektach edukacyjnych ,,Od eksperymentu do wiedzy” oraz „Szkoła profesjonalnych kompetencji zawodowych” w ramach których prowadzone są wykłady i zajęcia laboratoryjne z fizyki na uczelniach wyższych (Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska) oraz kursy z elektrotechniki, a także wycieczki edukacyjne organizowane na terenie całej Polski. Chętni uczniowie w ramach w/w projektów mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych z fizyki odbywających się w szkole. Organizowane są również zajęcia wyrównawcze dla uczniów dążących do nadrobienia zaległości oraz zajęcia poszerzające dla osób chcących rozwijać swoje zainteresowania fizyką.

Profil humanistyczny

Rozszerzenia z przedmiotów: j.polski, historia, j.angielski

Zdawanie historii na egzaminie maturalnym może umożliwić podjęcie studiów między innymi na następujących kierunkach: prawo, socjologia, nauki polityczne, język łaciński i kultura antyczna, dziennikarstwo, filozofia, kulturoznawstwo, archeologia itd…

Znajomość języka angielskiego bardzo ułatwia życie we współczesnej, wielonarodowej rzeczywistości. Jego nauka jest inwestycją w przyszłość.

Język angielski opanował między innymi świat biznesu, handlu oraz nauki, jest najbardziej powszechnym językiem w Unii Europejskiej oraz na świecie i za jego pomocą możemy się skutecznie porozumieć z innymi mieszkańcami Europy i świata.

Znajomość angielskiego na współczesnym rynku pracy jest nieodzowna – tak samo jak umiejętność czytania, i daje większe szanse na znalezienie lepszej, dobrze płatnej pracy w firmie zagranicznej, mającej swoje przedstawicielstwo w Polsce lub pracy za granicą oraz daje możliwość odbycia stażu zagranicznego

Wymóg znajomości języka angielskiego znajdziemy w prawie każdym ogłoszeniu o pracę, jako że coraz więcej instytucji oraz małych lokalnych firm otwiera się na współpracę międzynarodową i w Polsce rośnie ilość firm z kapitałem zagranicznym, w których cała wewnętrzna komunikacja odbywa się w języku angielskim.

Profil biologiczno – chemiczny

Rozszerzenia z przedmiotów: biologia, chemiag, j.angielski

Uczniowie uczący się chemii uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w formie warsztatów z technik laboratoryjnych przez nauczyciela chemii. Co roku biorą udział w cyklicznym seminarium „Wybrane problemy chemii” organizowanym przez Politechnikę Rzeszowską. Odbywają również praktykę w laboratoriach chemicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydziale Biologiczno-Rolniczym.

Absolwent może podjąć dalszą naukę na: kierunkach medycznych i przyrodniczych tj. np. medycyna, inżynieria biomedyczna, stomatologia, położnictwo, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, farmacja, biotechnologia, weterynaria, ochrona środowiska, dietetyka, odnawialne źródła energii, ekologia, ochrona środowiska, rolnictwo, architektura krajobrazu, itp.

W ramach zajęć dodatkowych realizowanych ze środków unijnych organizowane są zajęcia poszerzające wiedzę z biologii. Są one w większości realizowane metodą doświadczenia i eksperymentu. Uczniowie biorą udział w zajęciach realizowanych w naszej szkole a także prowadzonych przez pracowników naukowych UR. W trakcie tych zajęć omawiane są dodatkowo najbardziej złożone problemy współczesnej biologii, anatomii człowieka. Uczniowie mają także możliwość uczestniczyć w wyjazdach naukowych.

TECHNIKUM

Po ukończeniu Technikum uzyskasz szereg dokumentów poświadczających Twoje umiejętności i kwalifikacje:

Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
Świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie (osobne świadectwo dla każdej kwalifikacji) wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie.
Państwowy dyplom technika wydany przez OKE jeśli zdobędziesz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (musisz zdać wszystkie kwalifikacje, jakie są zaplanowane dla Twojego kierunku).
Świadectwo dojrzałości wydane przez OKE (jeśli zdasz egzamin maturalny).

TECHNIK INFORMATYK

Więcej informacji

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Więcej informacji

TECHNIK EKONOMISTA

Więcej informacji

Technik informatyk

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Głównym założeniem szkoły jest przygotowanie naszych uczniów jako przyszłych specjalistów do realizacji zadań w zawodzie. Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również otworzyć własną działalność.

Technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych
wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych
projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych
programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych
projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

Technik informatyk znajdzie zatrudnienie nie tylko w firmach informatycznych, ale mają również stanowiska w obsłudze systemów firm różnych branż. Wśród nich mogą być: ośrodki obliczeniowe, instytucje zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, firmy sprzedające sprzęt komputerowy, firmy instalujące oprogramowanie i sieci komputerowe, punkty serwisowe sprzętu komputerowego, wydawnictwa i drukarnie, studia graficzne i dźwiękowe, studia telewizyjne i filmowe, przedsiębiorstwa i instytucje korzystające z komputerów.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

To atrakcyjny zawód, stworzony dla ludzi z pasją, lubiących przygody kulinarne. W sposób profesjonalny przygotowuje młodzież do znalezienia zatrudnienia na rynku pracy. Kształtuje umiejętności związane ze sporządzaniem potraw i napojów oraz organizacją żywienia i usług gastronomicznych.

W naszej szkole uczeń może zdobyć dodatkowe umiejętności uczestnicząc w:
kursach: kuchnie świata, carving owoców i warzyw, baristy
pokazach: kuchni molekularnej
zajęciach kulinarnych „Kreatorzy Samków”, zajęciach z kelnerstwa oraz dietetyki
wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach związanych z branżą gastronomiczną

Absolwent jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług.

Posługuje się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną posiłków. Układa menu codzienne i okolicznościowe.

Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Swoje zadania zawodowe wykonuje w macierzystym zakładzie lub oferuje usługi cateringowe. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu, poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal konsumpcyjnych.

Technik ekonomista

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Technik ekonomista to zawód poszukiwany i dający szerokie możliwości zawodowe. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Współcześni pracodawcy oczekują od absolwentów praktycznych umiejętności związanych z naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych, posługiwaniem się nowoczesną technologią oraz korzystaniem z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem.

Ucząc się w zawodzie technik ekonomista absolwent będzie przygotowany zarówno do podjęcia ciekawej pracy, jak i kontynuowania nauki na kierunkach: ekonomia, zarządzanie i marketing, ekonomika menadżerska, finanse i bankowość, rachunkowość, stosunki międzynarodowe i inne. Ekonomiści znajdują zatrudnienie w każdej jednostce gospodarczej. U nas nauczysz się jak założyć i prowadzić własną firmę z wykorzystaniem aktualnych programów finansowo-księgowych.

Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie w urzędach administracji państwowej i samorządowej, bankach, urzędach skarbowych, instytucjach ubezpieczeniowych, jednostkach samorządu terytorialnego, agencjach celnych, lub poprowadzi własną działalność gospodarczą.

SZKOŁA BRANŻOWA

Uzyskasz wykształcenie zasadnicze branżowe i otrzymasz świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia.
Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikację w (danym) zawodzie.
Jeśli uzyskałeś wykształcenie branżowe i świadectwo ‎potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną w danym zawodzie, otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Więcej informacji

KUCHARZ

Więcej informacji

SPRZEDAWCA

Więcej informacji

CUKIERNIK

Więcej informacji

Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych to oferta dla tych uczniów, którzy chcą w ciągu trzech lat nauki zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną w dziedzinie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Kształcenie w szkole branżowej I-go stopnia obejmuje zajęcia dotyczące podstaw konstrukcji pojazdów, ich eksploatacji, diagnostyki, naprawy i obsługi. Zawód ten należy do zawodów z przyszłością, które mają związek z rozwojem nowych technologii, nowoczesnego przemysłu. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych.

Mechanik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w: warsztatach i serwisach samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, fabryce samochodów, firmach transportowych posiadających własny serwis, w przemyśle motoryzacyjnym, może otworzyć swój własny warsztat.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Kucharz

Kucharz jest osobą zawodowo zajmującą się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków.

Technik żywienia i usług gastronomicznych znajdzie zatrudnienie w: Restauracjach, Kawiarniach, Hotelach, Pensjonatach, Gospodarstwach agroturystycznych, Wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej: bary szybkiej obsługi, punkty małej gastronomii, szpitale, szkoły, przedszkola, internaty, przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań uzyskuje dyplom czeladniczy w zawodzie – kucharz.

Sprzedawca

Sprzedawca to zawód zawsze atrakcyjny, potrzebny i poszukiwany na rynku pracy. Sprzedawca ma bezpośredni kontakt z klientem, dlatego pracownik taki powinien charakteryzować się wysoką kulturą osobistą, uczciwością, dokładnością i odpornością na stres.

Sprzedawca znajdzie zatrudnienie w : sklepach detalicznych i hurtowych, firmach jako Specjalista ds. obsługi klienta, Specjalista ds. sprzedaży i zaopatrzenia,jako Przedstawiciel handlowy.

S3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Cukiernik

Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne. Cukiernik dba o swoje miejsce pracy oraz materiały, z jakimi pracuje. W zawodzie tym istotna jest wyobraźnia, umiejętność modyfikowania przepisów, dostosowywania ich do okoliczności. Dobry cukiernik umie również realizować swoje autorskie receptury, stąd jest to zawód dla ludzi pomysłowych.

Dzięki ścisłej współpracy Szkoły z Instytucjami pozyskującymi fundusze z Unii Europejskiej, uczniowie mają możliwość nabywania oraz rozwijania umiejętności niezbędnych w pracy cukiernika, poprzez uczestnictwo w bezpłatnych kursach dokształcających w ramach swojej kwalifikacji oraz pozyskiwaniu dodatkowych kompetencji stanowiących podbudowę do kształcenia w innych zawodach z zakresu przemysłu spożywczego.

Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:
SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych uzyskuje dyplom czeladniczy w zawodzie cukiernik.

NASZE ATUTY

Jeżeli jeszcze zastanawiasz się czy warto do nas przyjść zwróć uwagę na następujące fakty

Jesteśmy najlepszą szkołą w Powiecie Rzeszowskim z największą zdawalnością na maturze!

Nasz szkoła uzyskała Akredytację w sektorze Edukacja Szkolna Programu Erasmus+ lata 2021-2027. Dzięki temu uczniowie Liceum Ogólnokształcącego będą mogli w/w latach wyjeżdżać do szkół partnerskich w Hiszpanii i Portugalii.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego biorą udział w wyjazdach edukacyjnych do szkół Partnerskich w Hiszpanii w ramach programu Erasmus+

W ramach programu Erasmus+ organizujemy Praktyki zawodowe w Austrii, Hiszpanii i Portugalii. Od 5 lat uczniowie Technikum i szkoły Branżowej mają szansę na odbycie praktyk zagranicznych. Zaczynaliśmy od stażu w Austrii, a od trzech lat organizujemy również wyjazdy na staż do Hiszpanii i Portugalii. Młodzież, uczestnicząca w projekcie praktyk zagranicznych otrzymuje nie tylko cenne certyfikaty, ale też wzbogaca się o unikalne umiejętności i doświadczenia zawodowe oraz kompetencje społeczne, co zapewnia lepszą pozycję na rynku pracy. Przez staże po doświadczenie– dla Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia.

Organizujemy wakacyjne praktyki zawodowe dla uczniów
150 godzin = 2 000,00 zł

Bierzemy udział w licznych projektach krajowych: Uczelnia otwarta dla nastolatków, Centrum Mistrzostwa Informatycznego i wielu innych. Organizujemy równiez dodatkowe kursy zawodowe, wyjazdy na uczelnie wyższe i do pracodawców.

Organizujemy:

Dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego.

Dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego.

Zajęcia rozwijające zainteresowania – m. in. koło z fizyki, chemii, biologii, geografii, zajęcia z grafiki 3D, zajęcia sportowe.

Nasza szkoła jest nowoczesna i świetnie wyposażona. Mamy między innymi: 4 pracownie komputerowe, 3 pracownie gastronomiczne, pracownie dla pozostałych zawodów.

W prawie każdej klasie znajduje się tablica interaktywna

Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na naszej sali gimnastycznej, siłowni, obiektach sportowych przy naszej szkole, na basenie lub “Orliku”.

W naszej Szkole od roku 2015 istnieje oddział „Strzelca”. Związek Strzelecki „Strzelec” to Organizacja Społeczno-Wychowawcza. Do zadań Związku Strzeleckiego należy prowadzenie całorocznej działalności oświatowo-wychowawczej, udział w obchodach i uroczystościach narodowych, organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, wychowania fizycznego, prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów oraz szkolenia wojskowego, współdziałanie z instytucjami powołanymi przez władze państwowe do współpracy w zakresie obrony kraju, opieka nad miejscami pamięci narodowej.

Oferujemy ćwiczenia na symulatorze jazdy, a dla uczniów w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych kurs nauki jazdy kat. B.

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

Adres:

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.

Telefon:

17 772 90 09

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek — piątek, 7:30 – 15:30