Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim

REKRUTACJA 2024

ZŁÓŻ WNIOSEK

Rekrutacja

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje na temat rekrutacji do naszej Szkoły. Dowiesz się jakie Dokumenty i w jakim terminie należy złożyć, a także będziesz mogł złożyć wniosek o przyjęcie.

Wszystkie zapytania w sprawie rekrutacji można kierować na adres: sekretariat@zssokolow.edu.pl

Wnioski w formie elektronicznej

Złóż wniosek


Wymagane Dokumenty • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • 2 fotografie– opisane imię i nazwisko
 • Karta zdrowia
 • Orzeczenie o niepełnosprawności*
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego*
 • Opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej*
 • Dyplomy potwierdzające sukcesy w konkursach*
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka*
 • Oświadczenie o nauce religii
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie – skierowanie na badania do odbioru w sekretariacie szkoły (dot. Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia). Przy zgłoszeniu się do lekarza uczniowie muszą mieć zaświadczenie z badań do celów sanitarno – epidemiologicznych (dot. Technikum zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych i Branżowej Szkoły I stopnia zawód: kucharz, cukiernik)
 • Zaświadczenie do zakładu pracy w sprawie zajęć praktycznych (dot. Branżowej szkoły I stopnia).

  • * Jeżeli dotyczy

Harmonogram rekrutacji


od 13.05.2024 r.
do 14.06.2024 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
od 21.06.2024 r.
do 08.07.2024 r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
16.07.2024 r.Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
od 16.07.2024 r.
do 18.07.2024 r.
Kandydaci zakwalifikowani składają potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.
W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe \– także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W sytuacji braku możliwości przedłożenia powyższego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym Dyrektora Szkoły.
19.07.2024 r. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Liceum ogólnokształcące

Ukończenie liceum ogólnokształcącego umożliwia zdobycie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, który jest przepustką do ubiegania się o status studenta na uczelniach wyższych.

Absolwenci z wykształceniem średnim, lecz bez zdanego egzaminu maturalnego, mogą podjąć naukę w szkołach policealnych bądź na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Poniżej prezentujemy profile dostępne w naszej szkole. Istnieje dodatkowa możliwość indywidualnego doboru przedmiotów rozszerzonych ze względu na własne predyspozycje

Profil biologiczno- chemiczny

Rozszerzenia z przedmiotów: biologia, chemia, j.angielski

Uczniowie uczący się biologii i chemii na poziomie rozszerzonym przygotowują się do kontynuacji nauki na studiach o kierunkach medycznych i przyrodniczych np. medycyna, inżynieria biomedyczna, stomatologia, położnictwo, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, farmacja, biotechnologia, weterynaria, ochrona środowiska, dietetyka, odnawialne źródła energii, ekologia, ochrona środowiska, kosmetologia, architektura krajobrazu, itp.

AW ramach zajęć lekcyjnych uczniowie mogą w formie praktycznej wykorzystywać nabytą wiedzę wykonując samodzielnie eksperymenty w dobrze wyposażonych pracowniach. Zajęcia praktyczne ułatwiają lepsze zrozumienie problemów omawianych na lekcjach, dają możliwość poznania podstawowych technik stosowanych w laboratoriach biologiczno-chemicznych. Samodzielne eksperymentowanie zwiększa zainteresowanie uczniów nauką, pobudza ciekawość poznawczą, rozwija myślenie przyczynowo – skutkowe.

W celu lepszej preorientacji zawodowej uczniowie biorą udział w zajęciach na uczelniach wyższych. Co roku uczestniczą w cyklicznym seminarium „Wybrane problemy chemii” organizowanym przez Politechnikę Rzeszowską. Wysłuchują ciekawych wykładów i obserwują prezentowane eksperymenty. Mają możliwość zasięgnięcia opinii o uczelni i kierunkach bezpośrednio u studentów oprowadzających ich po laboratoriach i miasteczku akademickim.

Profil humanistyczny


Rozszerzenia z przedmiotów: j.polski, historia, j.angielski

Profil humanistyczny jest dedykowany uczniom, których zainteresowania oraz wybór dalszej ścieżki kształcenia skupiają się na szeroko rozumianej wiedzy humanistycznej - literaturze, językach obcych, historii, sztuce i filozofii oraz prawie, polityce i socjologii. Profil humanistyczny w liceum przeznaczony jest dla osób, które lubią czytać, dyskutować czy recytować.

Profil humanistyczny spełni oczekiwania również tych, którzy chcą rozwijać znajomość języka angielskiego. Nauka tego języka jest niewątpliwie inwestycją w przyszłość. Język angielski opanował między innymi świat biznesu, handlu oraz nauki, jest najbardziej powszechnym językiem w Unii Europejskiej oraz na świecie i za jego pomocą możemy się skutecznie porozumieć z innymi mieszkańcami Europy i świata. Znajomość angielskiego na współczesnym rynku pracy jest niezbędna– tak samo jak umiejętność czytania i daje większe szanse na znalezienie lepszej, dobrze płatnej pracy w firmie zagranicznej, mającej swoje przedstawicielstwo w Polsce lub pracy za granicą oraz daje możliwość odbycia stażu zagranicznego.

Perspektywy absolwenta:

prawo, architektura, historia sztuki, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, filozofia, psychologia, socjologia, filologia polska, kognitywistyka, komparatystyka, lingwistyka, filologie obce, kierunki artystyczne, dziennikarstwo, pedagogika, kryminalistyka, archeologia, pedagogika, historia, politologia.Profil matematyczno- fizyczny


Rozszerzenia z przedmiotów: matematyka, fizyka, j.angielski

Matematyka pozwala rozwijać umiejętność analitycznego myślenia, systematyczność, dyscyplinę oraz zdolność do wyciągania słusznych wniosków z podanych przesłanek. Dobry matematyk potrafi tworzyć i analizować modele w świecie finansów, w przemyśle czy w ubezpieczeniach.

Fizyka zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem najbardziej fundamentalnych procesów zachodzących w przyrodzie. Tłumaczy jak z fizycznego punktu widzenia działa świat i jakie reakcje w nim zachodzą. Uczenie się jej, daje więc szansę na zrozumienie najbardziej ogólnych i powszechnych praw rządzących funkcjonowaniem otaczającego nas świata oraz na poznanie jego struktury. Po prostu, fizyka pozwala zrozumieć otaczający nas świat.

Szkoła uczestniczy w projektach edukacyjnych ,,Od eksperymentu do wiedzy” oraz „Szkoła profesjonalnych kompetencji zawodowych” w ramach których prowadzone są wykłady i zajęcia laboratoryjne z fizyki na uczelniach wyższych (Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska) oraz kursy z elektrotechniki, a także wycieczki edukacyjne organizowane na terenie całej Polski. Chętni uczniowie w ramach w/w projektów mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych z fizyki odbywających się w szkole. Organizowane są również zajęcia wyrównawcze dla uczniów dążących do nadrobienia zaległości oraz zajęcia poszerzające dla osób chcących rozwijać swoje zainteresowania fizyką.Technikum

Po ukończeniu Technikum uzyskasz szereg dokumentów poświadczających Twoje umiejętności i kwalifikacje:

Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
Świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie (osobne świadectwo dla każdej kwalifikacji) wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie.
Państwowy dyplom technika wydany przez OKE jeśli zdobędziesz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (musisz zdać wszystkie kwalifikacje, jakie są zaplanowane dla Twojego kierunku).
Świadectwo dojrzałości wydane przez OKE (jeśli zdasz egzamin maturalny).

Technik ekonomista

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Technik ekonomista to zawód poszukiwany i dający szerokie możliwości zawodowe.  Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Współcześni pracodawcy oczekują od absolwentów praktycznych umiejętności  związanych z naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych, posługiwaniem się nowoczesną technologią oraz korzystaniem z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem.

Ucząc się w zawodzie technik ekonomista absolwent będzie przygotowany zarówno do podjęcia ciekawej pracy, jak i kontynuowania nauki na kierunkach: ekonomia, zarządzanie i marketing, ekonomika menadżerska, finanse i bankowość, rachunkowość, stosunki międzynarodowe i inne. Ekonomiści znajdują zatrudnienie w każdej jednostce gospodarczej. U nas nauczysz się jak założyć i prowadzić własną firmę z wykorzystaniem aktualnych programów finansowo-księgowych.

Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie w urzędach administracji państwowej i samorządowej, bankach, urzędach skarbowych, instytucjach ubezpieczeniowych, jednostkach samorządu terytorialnego, agencjach celnych, lub poprowadzi własną działalność gospodarczą.Technik informatyk

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Głównym założeniem szkoły jest przygotowanie naszych uczniów jako przyszłych specjalistów do realizacji zadań w zawodzie. Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również otworzyć własną działalność.

Technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych
wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych
projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych
programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych
projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

Technik informatyk znajdzie zatrudnienie nie tylko w firmach informatycznych, ale mają również stanowiska w obsłudze systemów firm różnych branż. Wśród nich mogą być: ośrodki obliczeniowe, instytucje zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, firmy sprzedające sprzęt komputerowy, firmy instalujące oprogramowanie i sieci komputerowe, punkty serwisowe sprzętu komputerowego, wydawnictwa i drukarnie, studia graficzne i dźwiękowe, studia telewizyjne i filmowe, przedsiębiorstwa i instytucje korzystające z komputerów.Technik żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

To atrakcyjny zawód, stworzony dla ludzi z pasją, lubiących przygody kulinarne. W sposób profesjonalny przygotowuje młodzież do znalezienia zatrudnienia na rynku pracy. Kształtuje umiejętności związane ze sporządzaniem potraw i napojów oraz organizacją żywienia i usług gastronomicznych.

W naszej szkole uczeń może zdobyć dodatkowe umiejętności uczestnicząc w:
kursach: kuchnie świata, carving owoców i warzyw, baristy
pokazach: kuchni molekularnej
zajęciach kulinarnych „Kreatorzy Samków”, zajęciach z kelnerstwa oraz dietetyki
wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach związanych z branżą gastronomiczną

Absolwent jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług.

Posługuje się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną posiłków. Układa menu codzienne i okolicznościowe.

Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Swoje zadania zawodowe wykonuje w macierzystym zakładzie lub oferuje usługi cateringowe. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu, poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal konsumpcyjnych.Szkoła Branżowa

Uzyskasz wykształcenie zasadnicze branżowe i otrzymasz świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia.
Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikację w (danym) zawodzie.
Jeśli uzyskałeś wykształcenie branżowe i świadectwo ‎potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną w danym zawodzie, otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Cukiernik

Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne. Cukiernik dba o swoje miejsce pracy oraz materiały, z jakimi pracuje. W zawodzie tym istotna jest wyobraźnia, umiejętność modyfikowania przepisów, dostosowywania ich do okoliczności. Dobry cukiernik umie również realizować swoje autorskie receptury, stąd jest to zawód dla ludzi pomysłowych.

Dzięki ścisłej współpracy Szkoły z Instytucjami pozyskującymi fundusze z Unii Europejskiej, uczniowie mają możliwość nabywania oraz rozwijania umiejętności niezbędnych w pracy cukiernika, poprzez uczestnictwo w bezpłatnych kursach dokształcających w ramach swojej kwalifikacji oraz pozyskiwaniu dodatkowych kompetencji stanowiących podbudowę do kształcenia w innych zawodach z zakresu przemysłu spożywczego.

Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:
SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych uzyskuje dyplom czeladniczy w zawodzie cukiernik.Kucharz

Kucharz jest osobą zawodowo zajmującą się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków.

Technik żywienia i usług gastronomicznych znajdzie zatrudnienie w: Restauracjach, Kawiarniach, Hotelach, Pensjonatach, Gospodarstwach agroturystycznych, Wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej: bary szybkiej obsługi, punkty małej gastronomii, szpitale, szkoły, przedszkola, internaty, przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań uzyskuje dyplom czeladniczy w zawodzie – kucharz.Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych to oferta dla tych uczniów, którzy chcą w ciągu trzech lat nauki zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną w dziedzinie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Kształcenie w szkole branżowej I-go stopnia obejmuje zajęcia dotyczące podstaw konstrukcji pojazdów, ich eksploatacji, diagnostyki, naprawy i obsługi. Zawód ten należy do zawodów z przyszłością, które mają związek z rozwojem nowych technologii, nowoczesnego przemysłu. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych.

Mechanik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w: warsztatach i serwisach samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, fabryce samochodów, firmach transportowych posiadających własny serwis, w przemyśle motoryzacyjnym, może otworzyć swój własny warsztat.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowychSprzedawca

Sprzedawca to zawód zawsze atrakcyjny, potrzebny i poszukiwany na rynku pracy. Sprzedawca ma bezpośredni kontakt z klientem, dlatego pracownik taki powinien charakteryzować się wysoką kulturą osobistą, uczciwością, dokładnością i odpornością na stres.

Sprzedawca znajdzie zatrudnienie w : sklepach detalicznych i hurtowych, firmach jako Specjalista ds. obsługi klienta, Specjalista ds. sprzedaży i zaopatrzenia,jako Przedstawiciel handlowy.

S3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Nasze atuty


Jeżeli jeszcze zastanawiasz się czy warto do nas przyjść zwróć uwagę na następujące fakty

nasze wyniki

Jesteśmy najlepszą szkołą w Powiecie Rzeszowskim z największą zdawalnością na maturze!

Zagraniczne wyjazdy edukacyjne dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego biorą udział w wyjazdach edukacyjnych do szkół Partnerskich w Hiszpanii w ramach programu Erasmus+

Nasz szkoła uzyskała Akredytację w sektorze Edukacja Szkolna Programu Erasmus+ lata 2021-2027. Dzięki temu uczniowie Liceum Ogólnokształcącego będą mogli w/w latach wyjeżdżać do szkół partnerskich w Hiszpanii i Portugalii.

praktyki zagraniczne

Przez staże po doświadczenie– dla Techniku i Szkoły Branżowej I stopnia

W ramach programu Erasmus+ organizujemy Praktyki zawodowe w Austrii, Hiszpanii i Portugalii

Od 5 lat uczniowie Technikum i szkoły Branżowej mają szansę na odbycie praktyk zagranicznych. Zaczynaliśmy od stażu w Austrii, a od trzech lat organizujemy również wyjazdy na staż do Hiszpanii i Portugalii.

Młodzież, uczestnicząca w projekcie praktyk zagranicznych otrzymuje nie tylko cenne certyfikaty, ale też wzbogaca się o unikalne umiejętności i doświadczenia zawodowe oraz kompetencje społeczne, co zapewnia lepszą pozycję na rynku pracy.


Płatne staże wakacyjne i projekty krajowe

Organizujemy wakacyjne praktyki zawodowe dla uczniów
150 godzin = 2 000,00 zł

Bierzemy udział w licznych projektach krajowych: Uczelnia otwarta dla nastolatków, Centrum Mistrzostwa Informatycznego i wielu innych. Organizujemy równiez dodatkowe kursy zawodowe, wyjazdy na uczelnie wyższe i do pracodawców.

Zajęcia dodatkowe

Organizujemy:

Dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego.

Dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego.

Zajęcia rozwijające zainteresowania – m. in. koło z fizyki, chemii, biologii, geografii, zajęcia z grafiki 3D, zajęcia sportowe.

zajęcia w nowoczesnych pracowniach

Nasza szkoła jest nowoczesna i świetnie wyposażona. Mamy między innymi: 4 pracownie komputerowe, 3 pracownie gastronomiczne, pracownie dla pozostałych zawodów.

W prawie każdej klasie znajduje się tablica interaktywna

Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na naszej sali gimnastycznej, siłowni, obiektach sportowych przy naszej szkole, na basenie lub "Orliku".

Więcej możesz zobaczyć w Galerii na naszej stronie

Jednostka strzelecka 1914

Przy Naszej Szkole od wielu lat działa Jednostka Strzelecka 1914 im. ppor. Jakuba Darochy. Zrzesza ona wielu młodych ludzi z Gminy Sokołów Małopolski jak i okolicznych, takich jak Kamień, Raniżów i Jeżowe. Strzelcy uczestniczą w szkoleniach strzeleckich, taktycznych oraz medycznych. Rozszerzają swoją wiedzę oraz umiejętności, która w wielu przypadkach jest podstawą do dalszej kariery w służbach mundurowych, biorą udział w obchodach i uroczystościach patriotycznych, dbają o miejsca pamięci narodowej.

Jednostka współpracuje z 3 Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej, co daje duże możliwości szkolenia na sprzęcie wojskowym. Pobliska Gminna Strzelnica „Partyzant” umożliwia szkolenie umiejętności strzeleckich, a nasi strzelcy zajmują czołowe miejsca w zawodach związanych ze strzelectwem.

Więcej informacji na stronie facebook.com/strzelecsokolow

kurs prawa jazdy

Oferujemy ćwiczenia na symulatorze jazdy, a dla uczniów w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych kurs nauki jazdy kat. B.

wolontariat

W naszej szkole uczniowie działają także w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu. Angażując się w działalność charytatywną biorą udział w tak znanych akcjach jak: zbiórka dla Podkarpackiego Hospicjum „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem…” czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W trakcie roku szkolnego organizowane są dwa świąteczne kiermasze wypieków. Dochód ze sprzedaży przeznaczany jest m.in. na osoby potrzebujące wsparcia w środowisku lokalnym czy na dzieci potrzebujące z krajów trzeciego świata.

samorząd uczniowski

W Zespole Szkół w Sokołowie Młp. działa prężnie Samorząd Uczniowski. Pełni on ważną rolę w reprezentowaniu interesów uczniów. Jest to organizacja, która skupia wybranych przedstawicieli spośród uczniów, którzy mają możliwość wpływania na decyzje dotyczące życia szkoły. Samorząd uczniowski organizuje różnorodne akcje i wydarzenia, takie jak zbiórki charytatywne, konkursy czy imprezy integracyjne. Jego głównym celem jest wspieranie uczniów w ich rozwoju oraz tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole. Działania samorządu uczniowskiego są koordynowane przez opiekunów, którzy wspierają młodzież w realizacji ich pomysłów i projektów.

olimpiady i konkursy

W szkole organizowane są liczne olimpiady i konkursy w których młodzież chętnie bierze udział. Są to mi.in. „Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekonomicznej” czy „Poznaj swoje prawa w pracy”. Uczniowie wykazują się swoją wiedzą o czym świadczą zajmowane miejsca. Corocznie kilku uczniów z najwyższymi średnimi z Liceum Ogólnokształcącego i Technikum uzyskuje stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Galeria

Więcej w galerii na naszej stronie

oraz na naszym kanale Youtube

Kontakt


Adres:

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.


Telefon:

17 772 90 09


Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek — piątek, 7:30 – 15:30


e-mail:

zssokolow@wp.pl rekrutacja@zssokolow.edu.pl