Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim

REKRUTACJA
2023

Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki

Prowadzimy nabór na profilach:
Profil matematyczno- fizycznym
Profil biologiczno- chemicznym
Profil humanistycznym

Technikum

Prowadzimy nabór na kierunkach:
Technik informatyk
Technik ekonomista
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Szkoła Branżowa
I stopnia

Prowadzimy nabór na kierunkach:
Mechanik pojazdów samochodowych
Kucharz
Sprzedawca
Cukiernik

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Ukończenie liceum ogólnokształcącego umożliwia zdobycie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, który jest przepustką do ubiegania się o status studenta na uczelniach wyższych.

Absolwenci z wykształceniem średnim, lecz bez zdanego egzaminu maturalnego, mogą podjąć naukę w szkołach policealnych bądź na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

PROFIL MATEMATYCZNO FIZYZNY

PROFIL HUMANISTYCZNY

PROFIL BIOLOGICZNO CHEMICZNY

Profil matematyczno- fizyczny

Rozszerzenia z przedmiotów: matematyka, fizyka, j.angielski

Matematyka pozwala rozwijać umiejętność analitycznego myślenia, systematyczność, dyscyplinę oraz zdolność do wyciągania słusznych wniosków z podanych przesłanek. Dobry matematyk potrafi tworzyć i analizować modele w świecie finansów, w przemyśle czy w ubezpieczeniach.

Fizyka zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem najbardziej fundamentalnych procesów zachodzących w przyrodzie. Tłumaczy jak z fizycznego punktu widzenia działa świat i jakie reakcje w nim zachodzą. Uczenie się jej, daje więc szansę na zrozumienie najbardziej ogólnych i powszechnych praw rządzących funkcjonowaniem otaczającego nas świata oraz na poznanie jego struktury. Po prostu, fizyka pozwala zrozumieć otaczający nas świat.

Szkoła uczestniczy w projektach edukacyjnych ,,Od eksperymentu do wiedzy” oraz „Szkoła profesjonalnych kompetencji zawodowych” w ramach których prowadzone są wykłady i zajęcia laboratoryjne z fizyki na uczelniach wyższych (Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska) oraz kursy z elektrotechniki, a także wycieczki edukacyjne organizowane na terenie całej Polski. Chętni uczniowie w ramach w/w projektów mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych z fizyki odbywających się w szkole. Organizowane są również zajęcia wyrównawcze dla uczniów dążących do nadrobienia zaległości oraz zajęcia poszerzające dla osób chcących rozwijać swoje zainteresowania fizyką.

Profil humanistyczny

Rozszerzenia z przedmiotów: j.polski, historia, j.angielski

Zdawanie historii na egzaminie maturalnym może umożliwić podjęcie studiów między innymi na następujących kierunkach: prawo, socjologia, nauki polityczne, język łaciński i kultura antyczna, dziennikarstwo, filozofia, kulturoznawstwo, archeologia itd…

Znajomość języka angielskiego bardzo ułatwia życie we współczesnej, wielonarodowej rzeczywistości. Jego nauka jest inwestycją w przyszłość.

Język angielski opanował między innymi świat biznesu, handlu oraz nauki, jest najbardziej powszechnym językiem w Unii Europejskiej oraz na świecie i za jego pomocą możemy się skutecznie porozumieć z innymi mieszkańcami Europy i świata.

Znajomość angielskiego na współczesnym rynku pracy jest nieodzowna – tak samo jak umiejętność czytania, i daje większe szanse na znalezienie lepszej, dobrze płatnej pracy w firmie zagranicznej, mającej swoje przedstawicielstwo w Polsce lub pracy za granicą oraz daje możliwość odbycia stażu zagranicznego

Wymóg znajomości języka angielskiego znajdziemy w prawie każdym ogłoszeniu o pracę, jako że coraz więcej instytucji oraz małych lokalnych firm otwiera się na współpracę międzynarodową i w Polsce rośnie ilość firm z kapitałem zagranicznym, w których cała wewnętrzna komunikacja odbywa się w języku angielskim.

Profil biologiczno – chemiczny

Rozszerzenia z przedmiotów: biologia, chemiag, j.angielski

Uczniowie uczący się chemii uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w formie warsztatów z technik laboratoryjnych przez nauczyciela chemii. Co roku biorą udział w cyklicznym seminarium „Wybrane problemy chemii” organizowanym przez Politechnikę Rzeszowską. Odbywają również praktykę w laboratoriach chemicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydziale Biologiczno-Rolniczym.

Absolwent może podjąć dalszą naukę na: kierunkach medycznych i przyrodniczych tj. np. medycyna, inżynieria biomedyczna, stomatologia, położnictwo, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, farmacja, biotechnologia, weterynaria, ochrona środowiska, dietetyka, odnawialne źródła energii, ekologia, ochrona środowiska, rolnictwo, architektura krajobrazu, itp.

W ramach zajęć dodatkowych realizowanych ze środków unijnych organizowane są zajęcia