System oceniania 2023/2024

Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2023/2024 niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania: