System oceniania 2022/2023

Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2022/2023 niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania.

System oceniania nauczycieli dostępny jest pod adresem: https://zssokolow.edu.pl/wymagania/

Login: wymagania
Hasło: wymagania