szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

„Człowiek odnajduje siebie tylko w bezinteresownym dawaniu.”

Bp Jan Chrapek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm./.

Wstęp

Wolontariat szkolny – to bezinteresowne i bezpłatne, dobrowolne i świadome zaangażowanie społeczności szkoły – uczniów, nauczycieli i rodziców, na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka oraz każdej potrzebującej istoty.

Wolontariusz – to osoba pracująca i działająca na zasadzie wolontariatu.

Naszym celem jest kreowanie postaw altruistycznych. Chcemy, aby uczniowie naszej szkoły byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o innych.

Pragniemy, by wolontariat rozwijał wśród dzieci i młodzieży naszej placówki postawy alternatywne wobec konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarzał okazje do naśladowania wartościowych, pięknych autorytetów oraz budowania świata wartości. Wolontariat będzie pomagał w rozwijaniu zainteresowań, pasji, zwiększaniu wiadomości i umiejętności, poznawaniu nowych – wartościowych ludzi oraz szukaniu pożytecznych form spędzania czasu wolnego.

Podejmowana przez uczniów – wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- – wychowawczy. Pokazuje młodym ludziom, że są ważni i potrzebni.

Koordynatorem Szkolnego Koła Wolontariatu jest pan mgr Andrzej Miąsik.

Wszyscy nauczyciele, a wychowawcy w szczególności, współpracują i realizują zadania Szkolnego Koła Wolontariatu.

Cele szczegółowe:

- Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej promowanie.

- Rozwijanie i wzmacnianie postaw prospołecznych.

- Rozwijanie empatii i tolerancji.

- Budzenie wrażliwości na cierpienie, nieszczęście, samotność i potrzeby innych.

- Aktywizowanie uczniów do działania na rzecz społeczności szkolnej, lokalnej.

- Inspirowanie młodych ludzi do aktywnego i wartościowego spędzania czasu wolnego.

- Angażowanie uczniów do świadomej i dobrowolnej oraz nieodpłatnej pracy i pomocy innym.

- Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej społeczności.

- Tworzenie tradycji szkoły zgodnie z celami Szkolnego programu profilaktyczno- wychowawczego.

- Doskonalenie umiejętności pracy i współpracy zespołowej.

- Współdziałanie z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami oraz indywidualnymi osobami, w celu realizacji zadań SKW ( m.in.: zbiórki rzeczy i środków płatniczych oraz inne formy pozyskiwania funduszy).

- Rozwijanie u uczniów zainteresowań i pasji.

- Zdobywanie doświadczeń z zakresu różnych dziedzin.

- Zawieranie głębokich i wartościowych przyjaźni.

- Wspieranie ciekawych inicjatyw całego środowiska szkolnego i lokalnego.

Prawa wolontariusza:

Wolontariusz:

- ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw, projektów działań wolontaryjnych,

- do podejmowania pracy, zadań, działań, które nie utrudniają mu nauki,

- ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej przez niego pracy, pomocy, działań itp.,

- nie może i nie powinien wykonywać prac etatowych, czyli zastępować pracownika,

- ma prawo do dobrowolnego i nieprzymuszonego realizowania działań, zadań, projektów i inicjatyw.

- na wolontariusza nie wolno wywierać jakiejkolwiek presji i nacisku, praca w SKW jest dobrowolna i nie może pozostawać w konflikcie z przekonaniami ucznia czy też gotowością do jej podjęcia,

- wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy w SKW, uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora SKW. 

Obowiązki wolontariusza:

- niepełnoletni członkowie SKW muszą przedstawić pisemną zgodę opiekunów prawnych na działanie i pracę w SKW,

- wolontariusz powinien uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach SKW,

- wolontariusz musi respektować zasady SKW zawarte w niniejszym dokumencie.

 

Cechy wolontariusza:

- wrażliwość i empatia (rozumienie potrzeb i sytuacji innych),

- akceptacja (chęć pomocy i zaakceptowania „inności”, np. niepełnosprawności, choroby),

- odpowiedzialność (za siebie i swoje działania, staramy się nie obiecywać zbyt wiele i wywiązywać z przyjętych na siebie obowiązków),

- współpraca ( chęć pracy z innymi, akceptowanie ich pomysłów; tylko pracując wspólnie mamy szansę na większe osiągnięcia),

- samodoskonalenie (uczenie się panowania nad emocjami, złością, zniecierpliwieniem, chęć bycia stawania się „ mądrzejszym, lepszym” człowiekiem),

- prawo do niedoskonałości (każdy ma prawo do błędu czy porażki, musimy sobie zawsze z tego zdawać sprawę i wyciągać wnioski na przyszłość – po prostu uczyć się na błędach).

 

KALENDARIUM DZIAŁAŃ - pobierz

 

 

 

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl