NABÓR ELEKTRONICZNY DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W SOKOŁOWIE MŁP.

Nabór na rok szkolny 2023/2024 prowadzony będzie  w elektronicznym systemie vEdukacja

Kandydat do może złożyć podanie rejestrując konto na stronie internetowej: https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/offer_pg.html

 1. Kandydat, po dokonaniu rejestracji w systemie vEdukacja Nabór może:
 2. złożyć wniosek elektronicznie– podpisać wniosek przez rodzica/opiekuna prawnego profilem zaufanym – samo podpisanie wniosku profilem zaufanym nie jest wystarczające, należy jeszcze zaznaczyć opcję „złóż wniosek” (złożenie wniosku elektroniczne, nie wymaga składania wniosku w wersji papierowej),
 3. złożyć wniosek osobiście, wówczas należy wydrukować zarejestrowany w systemie wniosek, podpisać wniosek przez kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego i dostarczyć
  do szkoły I wyboru.

Kandydat, bez rejestracji w systemie vEdukacja Nabór może:

1.pobrać ze strony szkoły formularz wniosku: podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/downloads.html,

2.uzupełnić ręcznie i podpisać wniosek przez kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego a następnie dostarczyć do szkoły prowadzonej przez Powiat Rzeszowski.

Poza drukiem wniosku system generuje również druk potwierdzenia przyjęcia podania przez szkołę. Na druku tym szkoła przyjmująca od kandydata wniosek potwierdza,
że wniosek ten został złożony.

Uwaga: Na wspomnianym wyżej potwierdzeniu szkoła stwierdza jedynie, że kandydat dostarczył wniosek. Nie jest to równoznaczne ze stwierdzeniem, że wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez szkołę.

Kandydat dokonuje wyboru trzech szkół. W obrębie tych trzech szkół może wybrać dowolną liczbę oddziałów. Przy dokonywaniu preferencji należy pamiętać o kolejności wyborów.

Lista preferencji kandydata jest to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której najbardziej mu zależy, do klasy, na której zależy mu najmniej. Kandydat, któremu wyniki pozwalałyby zostać przyjętym do kilku klas, zostanie umieszczony w tej z nich, która znajduje się najwyżej na jego liście preferencji.

Szkoła przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje jego dokumenty oraz wykonuje inne czynności związane z obsługą kandydata. Weryfikacja zgłoszeń jest to sprawdzenie otrzymanego
od kandydata dokumentu papierowego (na tym etapie wniosku) pod względem formalnym oraz porównanie zawartości tego dokumentu z danymi znajdującymi się w bazie danych systemu,
a następnie na tej podstawie jego zaakceptowanie bądź odrzucenie.

Przydział do klas następuje w terminie ustalonym w harmonogramie prowadzenia naboru.

Następnie kandydat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły ponadpodstawowej, do której został przyjęty, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty.

Uwaga: Należy pamiętać o tym, że złożenie oryginałów dokumentów potwierdza wolę uczęszczania do szkoły ponadpodstawowej i jest obowiązkowe.

Wypełniając wniosek o przyjęcie do szkoły należy pamiętać, że:

 1. Można kandydować do trzech szkół.
 2. W każdej z wybranych szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę klas.
 3. Im więcej klas zostanie wskazanych we wniosku, tym bardziej wzrastają szanse dostania się do jednej z nich.
 4. Wypełniony wniosek należy złożyć w szkole, która na liście wyborów znalazła się jako pierwsza. Dane zostaną wpisane do systemu komputerowego z uwzględnieniem wszystkich wskazanych szkół.
 5. Bardzo ważne jest odpowiednie uszeregowanie swoich wyborów. Kolejność wpisywania poszczególnych klas do tabeli jest bardzo ważna. Na pierwszym miejscu musi znaleźć się ta klasa, o której uczeń najbardziej marzy. Komputer szukając dla kandydata miejsca w klasie będzie rozpatrywał kolejne propozycje według wskazanej przez ucznia kolejności, tak długo, aż znajdzie miejsce w którejś
  ze wskazanych klas. Wtedy uczeń zostanie automatycznie wpisany na listę przyjętych do tej klasy, a pozostałe klasy z listy nie będą już rozpatrywane.

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024:

Harmonogram:  https://powiat.rzeszowski.pl/wp-content/uploads/2023/04/harmonogram-rekrutacji-na-rok-szkolny-2022-2023.pdf

Jak wyszukać naszą szkołę:

Klikamy na Wyszukiwanie Zaawansowane i jako Miejscowość wybieramy Sokołów Małopolski

Klikamy Szukaj