szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania – nauczanie zdalne

1.Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy i obowiązują w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.
2.Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.
3.Monitorowanie, ocenianie pracy zdalnej uczniów odbywać się będzie za pomocą dziennika elektronicznego, grup społecznościowych, platform edukacyjnych i innych dostosowanych do potrzeb przedmiotu.
4.Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są w aneksach do kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów.
5.Na ocenę roczną wpływ będą miały oceny uzyskane na koniec I półrocza, oceny uzyskane do 11 marca 2020 r. podczas zajęć szkolnych, oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego, oceny uzyskane po powrocie do szkoły.
6.Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w statucie Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.
7.O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny.

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania. Pod każdym nauczycielem znajdują się wymagania, obok jest aneks do oceniania z uwagi na zdalne nauczanie. 

Podział według nauczycieli.

Bałut Agnieszka Aneks do wymagań edukacyjnych

Bazan Anna Aneks do wymagań edukacyjnych

Bytnar Chmiel Renata Aneks do wymagań edukacyjnych

ks. Chrostowski Wojciech  Aneks do wymagań edukacyjnych

Dec Łukasz Aneks do wymagań edukacyjnych

Dec Nitkiewicz Marcjanna Aneks do wymagań edukacyjnych

Dolecka Rychel Edyta Aneks do wymagań edukacyjnych

Furman Renata Aneks do wymagań edukacyjnych

Jaskot Agata Aneks do wymagań edukacyjnych

Jurkowski Sławomir Aneks do wymagań edukacyjnych

Kobylarz Piotr Aneks do wymagań edukacyjnych

Kolano Anna Aneks do wymagań edukacyjnych

Kotula Renata Aneks do wymagań edukacyjnych

Kula Antoni Aneks do wymagań edukacyjnych

ks. Lubas Zbigniew Aneks do wymagań edukacyjnych

Łyszczarz Furtak Katarzyna Aneks do wymagań edukacyjnych

Macek Grzegorz Aneks do wymagań edukacyjnych

Miąsik Andrzej Aneks do wymagań edukacyjnych

Miąsik Monika Aneks do wymagań edukacyjnych

Nowak Tomasz Aneks do wymagań edukacyjnych

Pastuła Karolina Aneks do wymagań edukacyjnych

Piecuch Artur Aneks do wymagań edukacyjnych

Piszcz Monika Aneks do wymagań edukacyjnych

Pomykała Agnieszka Aneks do wymagań edukacyjnych

Puk Magdalena Aneks do wymagań edukacyjnych

Pustkowski Krzysztof Aneks do wymagań edukacyjnych

Smotryś Anna Aneks do wymagań edukacyjnych

Sobczuk Puc Marzena Aneks do wymagań edukacyjnych

Ślusarczyk Dorota Aneks do wymagań edukacyjnych

Walicka Katarzyna Aneks do wymagań edukacyjnych

Watras Lidia Aneks do wymagań edukacyjnych

Wilczak Joanna Aneks do wymagań edukacyjnych

Woś Adam Aneks do wymagań edukacyjnych

Zawada Maria Aneks do wymagań edukacyjnych

Ziemniak Waldemar Aneks do wymagań edukacyjnych

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl