szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

ZNAK NBP projekt realizowanyZespół Szkół w Sokołowie Młp. od lutego 2018r. do kwietnia 2018r. będzie realizował projekt Inkubator Wiedzy Ekonomicznej V. Projekt realizowany będzie z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Działania projektowe skierowane będą do trzech szkół Liceum w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. ul. Lubelska 37 36-050 Sokołów Młp. oraz Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. ul. Lubelska 41 36-050 Sokołów Młp. Celem głównym projektu będzie wzrost zainteresowania wśród 100 uczniów z gminy Sokołów Młp. problematyką współczesnej ekonomii, bankowości.

Cele szczegółowe projektu Inkubator Wiedzy Ekonomicznej V:
-pozyskanie przez młodzież dodatkowej wiedzy i umiejętności z dziedziny bankowości i ekonomii,
-zwiększenie motywacji uczniów do poszerzenia swych wiadomości w zakresie edukacji ekonomicznej,
-kształtowanie i poszerzenie wiedzy o gospodarce rynkowej
-kształtowanie umiejętności nawiązywania znajomości, przyjaźni oraz rozwój kontaktów interpersonalnych,
-wzrost poczucia odpowiedzialności uczniów za powierzone im zadania,
-nabycie umiejętności efektywnego gospodarowania czasem, prezentacji własnych dokonań,
-promowanie idei przedsiębiorczości wśród dzieci,
-rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej.
Projekt obejmie realizację następujących działań:
- Akcja promująca i rekrutacja
- Warsztaty dla młodzieży. I cykl warsztatów dla młodzieży Liceum – 2 spotkania po 2 godziny lekcyjne dla 2 grup. Tematyka - Gospodarka rynkowa (rola państwa w gospodarce rynkowej, mechanizmy zachowań podmiotów gospodarczych, system bankowy w gospodarce rynkowej, polityka pieniężna i inflacja, papiery wartościowe, podstawowe instrumenty rynku kapitałowego, podaż, popyt (makroekonomia i mikroekonomia), rynek kapitałowy, finanse publiczne). II cykl warsztatów dla młodzieży Gimnazjum – 2 spotkania po 2 godziny lekcyjne dla 2 grup. Tematyka – Pieniądz (historia pieniądza, wartość i rola pieniądza, polityka pieniężna i inflacja, obrót bezgotówkowy, numizmatyka, modernizacja polskich banknotów i monet zdawkowych).III cykl warsztatów dla dzieci szkoły podstawowej – 2 spotkania po 2 godziny lekcyjne dla 2 grup. Tematyka - Gospodarka rynkowa (rola państwa w gospodarce rynkowej, mechanizmy zachowań podmiotów gospodarczych, system bankowy w gospodarce rynkowej, polityka pieniężna i inflacja, papiery wartościowe, podstawowe instrumenty rynku kapitałowego, podaż, popyt (makroekonomia i mikroekonomia), rynek kapitałowy, finanse publiczne)
- Konkursy dla młodzieży Liceum, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
Konkurs dla młodzieży Liceum, Gimnazjum będzie polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań w którym jedna odpowiedź będzie prawidłowa oraz z 2 pytań otwartych. Zaplanowano rozdanie trzech pierwszych nagród w konkursie „Najlepszy ekonomista” w każdej szkole gimnazjalnej oraz w konkursie „Najlepszy ekonomista” w ZS w Sokołowie Młp. Konkurs plastyczny dla dzieci ze szkoły podstawowej biorących udział w zajęciach warsztatowych pt. ,,Mój banknot”- jak wyobrażam sobie pieniądz. Zaplanowano rozdanie trzech pierwszych nagród.
- Zakończenie projektu
Rozdanie nagród i dyplomów dla jego uczestników projektu. Na zakończenie projektu odbędzie się wycieczka do Warszawy. Celem wyjazdu będzie wizyta Centrum Pieniądza NBP.
Realizacja projektu zapewni wymierne korzyści dla uczestników projektu w postaci zdobytej wiedzy oraz praktycznych doświadczeń, które przełożą się na rozwój lokalnej społeczności w zakresie ekonomii i bankowości. Młodzież będzie miała możliwość kształtowania swoich umiejętności, talentów, co przyczyni się do budowania poczucia własnej wartości. Dzięki udziałowi w projekcie młodzież uzyska możliwość uzupełnienia wiedzy zdobywanej w trakcie nauki w szkole oraz okazję do zdobycia umiejętności pracy w grupie. Projekt zapewni rozwój kontaktów interpersonalnych wśród młodzieży oraz pozwoli na poznanie samego siebie, swoich możliwości i ograniczeń. Przyczyni się do świadomego i rozsądnego kierowania własnymi wyborami, które staną się warunkiem budowania dobrych relacji z otoczeniem, co znajdzie wyraz w aktywnym uczestnictwie, w życiu społecznym swojego środowiska. Dzieci poprzez udział w projekcie poszerzą swoje zainteresowania o zagadnienia z dziedziny pieniądza. Projekt przełoży się na rozwój edukacji w obszarze ekonomii. Młodzi odbiorcy zostaną zachęceni do odkrywania tajemnic pieniądza, tajników udanych i oszczędnych zakupów, dążąc do ukształtowania w przyszłości prawidłowych postaw konsumenta.

Anna Kolano

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl